Zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów

Finanse i gospodarka

18 stycznia 2015 r. wchodzi w życie daleko idąca nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która w znacznym stopniu zmienia obowiązujące regulacje, a także wprowadza zupełnie nowe, nieznane dotychczas polskiemu prawu instytucje. Celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności wykrywania i karania antykonkurencyjnych praktyk oraz usprawnienie i przyspieszenie postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

18 stycznia 2015 r. wchodzi w życie daleko idąca nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która w znacznym stopniu zmienia obowiązujące regulacje, a także wprowadza zupełnie nowe, nieznane dotychczas polskiemu prawu instytucje. Celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności wykrywania i karania antykonkurencyjnych praktyk oraz usprawnienie i przyspieszenie postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Spośród zmian, które wejdą w życie 18 stycznia 2015 r. kluczowe są:

  • osobista odpowiedzialność finansowa kadry kierowniczej za dopuszczenie do zawarcia przez firmę antykonkurencyjnego porozumienia
  • dwuetapowa ocena koncentracji przedsiębiorców zgłaszanych Prezesowi UOKiK
  • rozszerzenie programu łagodzenia kar zwanego z j. angielskiego programem leniency

oraz wydłużenie okresu przedawnienia z roku do 5 lat od końca roku, w którym zaprzestano stosowania zakazanej praktyki.

Zgodnie z nową Ustawą Prezes UOKiK będzie mógł w 1 decyzji ukarać za udział w antykonkurencyjnym porozumieniu nie tylko firmę (karą finansową w wysokości do 10% całego zeszłorocznego obrotu tego przedsiębiorcy), ale również poszczególne osoby z jej kadry kierowniczej - jeżeli uzna, że osoby te umyślnie dopuściły do zawarcia przez firmę antykonkurencyjnego porozumienia.

Zgodnie z Ustawą odpowiedzialności będą podlegać "osoby zarządzające" przedsiębiorstwem, przez co należy rozumieć wszystkich członków zarządu, wspólników spółki osobowej uprawnionych do prowadzenia jej spraw, czy też dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. Maksymalna wysokość kary, jaką będzie mógł nałożyć Prezes UOKiK wynosi 2 miliony złotych i będzie ona płatna z osobistego majątku ukaranego.

Nowelizacja wprowadza dwuetapowe postępowanie kontroli koncentracji w zależności od stopnia skomplikowania transakcji. Proste koncentracje - niebudzące wątpliwości UOKiK-u i niewymagające badania rynku - będą rozpatrywane w terminie 1 miesiąca. W przypadku bardziej złożonych transakcji Urząd będzie miał dodatkowe 4 miesiące na podjęcie ostatecznej decyzji.

Nowa instytucja, określona jako leniency plus, da przedsiębiorcom uczestniczącym w zmowie dodatkowe możliwości obniżenia kary nakładanej na drugiego lub kolejnego wnioskodawcę. Przedsiębiorca, któremu nie udało się uzyskać całkowitego zwolnienia z kary, będzie mógł liczyć na dodatkowe jej obniżenie (o 30%) w przypadku ujawnienia informacji na temat innego niedozwolonego porozumienia, nieznanego dotąd Prezesowi UOKiK. Możliwość złożenia wniosku leniency oraz uzyskania zwolnienia od kary będą miały również wspomniane wcześniej osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

Nowelizacja wprowadza również szereg innych istotnych zmian do polskiego prawa konkurencji, w tym na przykład procedurę dobrowolnego poddania się karze, uprawnienie do wskazania przez Prezesa UOKiK tzw. środków zaradczych (remedies) w sprawach antymonopolowych oraz do dokonania "publicznego ostrzeżenia" w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Adwokat Paulina Józefczuk,
menedżer praktyki prawa konkurencji,
kancelaria Wierzbowski Eversheds

 

Udostępnij artykuł: