Zmiany w Zarządzie PGNiG TERMIKA

Kadry / Wiadomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG TERMIKA podjęło 14 sierpnia 2013 roku decyzję o zmianach w Zarządzie Spółki.

Ze skutkiem od 15 sierpnia 2013 roku

  • Pan Mariusz Grochowski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA
  • Pan Adam Siwek został odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarządu PGNiG TERMIKA

Od 16 sierpnia 2013 roku do Zarządu PGNiG TERMIKA powołani zostali:

  • Pan Andrzej Gajewski –  Prezes Zarządu
  • Pan Andrzej Smoliński – Członek Zarządu
  • Pan Andrzej Wielguszewski – Członek Zarządu

Pan Piotr Gąsiorowski pozostaje na stanowisku Członka Zarządu PGNiG TERMIKA.

Andrzej Gajewski, 41 lat – wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, studia doktoranckie – ekonomia SGH.
Ma ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w górnictwie i elektroenergetyce, w tym 6letnie na stanowiskach dyrektora Finansów i Kontrolingu, następnie wiceprezesa w PSE Operator SA. Był także kierownikiem projektów „uskarbowienie” oraz  wyposażanie PSE Operator w majątek (podział PGE SA) oraz członkiem zespołów: ds. dialogu społecznego, negocjacji umowy połączenia Polska-Litwa oraz inkorporacji spółek zależnych w ramach programu restrukturyzacji.

Był członkiem zespołu roboczego przy Ministerstwie Gospodarki – pracował nad zapisami „Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej”.

W latach 2006-2010 pełnił funkcję członka w Radach Nadzorczych spółek z sektora energetycznego (przewodniczący Rady Nadzorczej PSE – Zachód  Sp. z o.o. oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zarządcy Rozliczeń S.A.).
W ostatnich latach współpracował z firmami konsultingowymi dla strategicznych podmiotów sektora elektroenergetycznego, w obszarach doradztwa strategicznego, finansowego oraz due diligence projektów OZE. Odznaczony przez Prezydenta RP brązowym medalem za zasługi dla elektroenergetyki.

Andrzej Smoliński, 40 lat – wykształcenie wyższe prawnicze oraz ekonomiczne, absolwent prawa UW, absolwent zarządzania UW oraz podyplomowych studiów menedżerskich UW. Egzaminator oraz wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Ma 16-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 9-letnie w nadzorze nad spółkami skarbu państwa oraz prowadzonymi procesami restrukturyzacji i przekształceń w sektorach: paliwowym, gazowniczym, Wielkiej Syntezy Chemicznej. Opiniował projekty restrukturyzacji spółek skarbu państwa. Współpracował przy opracowaniu prospektów emisyjnych spółek: ZA Puławy S.A., ZA Police S.A., Lotos S.A., PGNiG S.A.

W latach 1998 – 2012 r. przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rad Nadzorczych spółek: Elektrownia Chorzów S.A., Elektrownia Ostrołęka S.A., Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Baltona S.A., FSO Remor S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Ostatnio związany z branżą dewelopersko-budowlaną. Posiada stopień generalnego dyrektora górniczego I stopnia nadany przez ministra gospodarki.

Andrzej Wielguszewski, 39 lat – wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwent programów edukacyjnych ICAN Insitute: Management oraz Akademia Przywództwa Strategicznego, podyplomowe studia SGH.  

Ma 15-letnie doświadczenie zawodowe. Przez 6 lat był związany z Ministerstwem Skarbu Państwa. W Departamencie Restrukturyzacji i Prywatyzacji, a następnie w Departamencie Pomocy Publicznej odpowiadał m.in. za nadzór oraz przekształcenia  w sektorze gazowym.
Doświadczenie zarządcze w branży energetycznej zdobywał na stanowiskach wiceprezesa Spółki Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. (sprawy finansowe i inwestycyjne) oraz wiceprezesa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (sprawy handlowe). Po rozdzieleniu działalności dystrybucyjnej od obrotu gazem był wiceprezesem Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w którym odpowiadał za sprawy eksploatacyjne.

Pełnił funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej m.in. w spółkach: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych  „PERN”  Przyjaźń S.A., PGNiG S.A., Energa  Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

Źródło: www.termika.pgnig.pl

Udostępnij artykuł: