Zrównoważony rozwój: co zmienia projekt rozporządzenia delegowanego Komisji UE?

ESG / Prawo i regulacje

8 czerwca na stronie internetowej portalu EUR-Lex pojawił się projekt rozporządzenia delegowanego Komisji UE zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 w odniesieniu do włączenia czynników zrównoważonego rozwoju, ryzyka i preferencji do niektórych wymagań organizacyjnych i warunków działalności dla firm inwestycyjnych.

Symbol Unii Europejskiej
Fot. stock.adobe.com/Pio Si

8 czerwca na stronie internetowej portalu EUR-Lex pojawił się projekt rozporządzenia delegowanego Komisji UE zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 w odniesieniu do włączenia czynników zrównoważonego rozwoju, ryzyka i preferencji do niektórych wymagań organizacyjnych i warunków działalności dla firm inwestycyjnych.

Projekt jest częścią szerszej inicjatywy Komisji w sprawie zrównoważonego rozwoju #UniaEuropejska #ZielonyŁad #ZrównoważonyRozwój

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, jest on częścią szerszej inicjatywy Komisji w sprawie zrównoważonego rozwoju, stanowiącą podstawę ram Unii Europejskiej, które stawiają względy zrównoważonego rozwoju w centrum systemu finansowego w celu wspierania przekształcania europejskiej gospodarki w bardziej ekologiczny i odporny system zgodny z celami europejskiego zielonego ładu.

Niniejsze rozporządzenie zmienia rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 na dwa sposoby. Po pierwsze, uwzględnia czynniki zrównoważonego rozwoju w ocenie przydatności, a po drugie włącza ryzyko dla zrównoważonego rozwoju do wymogów organizacyjnych.

Trzy nowe definicje

Projekt rozporządzenia dodaje do art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565 trzy nowe definicje tj.: „preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju”, „czynniki zrównoważonego rozwoju” oraz „ryzyko trwałości”. W zmienionym art. 21 ust. 1 rozporządzenia, wskazano, iż firmy inwestycyjne uwzględniają ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem, przestrzegając wymogów określonych w niniejszym ustępie oraz biorą pod uwagę charakter, skalę i złożoność działalności firmy, a także charakter i zakres usług inwestycyjnych i działań podejmowanych w ramach tej działalności.

Modyfikacji uległ również art. 23 ust. 1 lit. a), w myśl którego firmy inwestycyjne ustanawiają, wdrażają i utrzymują odpowiednie zasady i procedury zarządzania ryzykiem, które identyfikują ryzyko związane z działaniami, procesami i systemami firmy oraz, w stosownych przypadkach, określają poziom ryzyka tolerowanego przez firmę. Dokonując tego, firmy inwestycyjne uwzględniają ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem.

Jak stanowi nowe brzmienie art. 33 do celów identyfikacji rodzajów konfliktu interesów, które powstają w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych i pomocniczych lub ich kombinacji i których istnienie może zaszkodzić interesom klienta, w tym jego preferencjom dotyczącym zrównoważonego rozwoju, firmy inwestycyjne biorą pod uwagę, w drodze minimalnych kryteriów, niezależnie od tego, czy firma inwestycyjna lub odpowiednia osoba, czy też osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana przez firmę z kontrolą, znajduje się w jednej z poniższych sytuacji, czy to w wyniku świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocniczych lub działalności inwestycyjnej lub w inny sposób: a) firma lub ta osoba prawdopodobnie osiągnie zysk finansowy lub uniknie straty finansowej na koszt klienta; (b) firma lub ta osoba ma interes w wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta lub transakcji przeprowadzonej w imieniu klienta, która jest inna niż interes klienta w tym wyniku; c) firma lub ta osoba ma motywację finansową lub inną do faworyzowania interesów innego klienta lub grupy klientów w stosunku do interesów klienta; (d) firma lub ta osoba prowadzi ten sam biznes co klient; e) firma lub ta osoba otrzymuje lub otrzyma od osoby innej niż klient zachętę w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta, w formie pieniężnych lub niepieniężnych korzyści lub usług.

Udostępnij artykuł: