ZUS wezwie telefonicznie lub mailowo chorego pracownika na kontrolę

Rynek pracy

Nie tylko powszechne przejście na e- zwolnienia, które stanie się faktem już od 1 grudnia tego roku, ale również wzywanie chorych na badania kontrolne telefonicznie lub mailowo ułatwi ZUS weryfikacje wystawianych pracownikom zwolnień lekarskich. Także tych krótkich.

Fot. stock.adobe.com/Photographee.eu

Nie tylko powszechne przejście na e- zwolnienia, które stanie się faktem już od 1 grudnia tego roku, ale również wzywanie chorych na badania kontrolne telefonicznie lub mailowo ułatwi ZUS weryfikacje wystawianych pracownikom zwolnień lekarskich. Także tych krótkich.

Małgorzata Jankowska: Zgodnie z projektem ustawy pracownik będzie zobowiązany podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy

W sejmie trwają pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk sejmowy nr 2862). Wśród nowelizowanych 30 ustaw, zmiany dotyczyć mają także ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.). Jeśli proponowane przez rząd rozwiązania wejdą w życie ZUS będzie miał więcej możliwości (sposobów) na wezwanie korzystającego ze zwolnienia lekarskiego pracownika na kontrolne badania. I co istotne – zrobić to będzie mógł dużo szybciej niż obecnie.

Na razie tylko poczta

Teraz ZUS może to zrobić tylko listem poleconym. Zgodnie, bowiem z aktualnym brzmieniem art. 59 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy, w przypadku kontroli czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby ubezpieczonego przeprowadzanej przez lekarza orzecznika bądź lekarza konsultanta ZUS, Zakład ma obowiązek wysłać wezwanie o terminie badania lub dostarczenia wyników badań do ubezpieczonego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oznacza to, że zgodnie z zasadą tzw. podwójnej awizacji przesyłek, ubezpieczony ma 14 dni na odebranie z placówki pocztowej wezwania w przypadku braku możliwości osobistego przyjęcia przesyłki, dopiero z upływem ostatniego dnia tego okresu następuje skutek doręczenia (tzw. doręczenie zastępcze).

Brak możliwości zastosowania innej formy kontaktu ZUS z ubezpieczonym w praktyce uniemożliwia często przeprowadzenia kontroli przebywającego na zwolnieniu pracownika, zwłaszcza, gdy jego czasowa niezdolność do pracy nie przekracza dwóch tygodni.

Poczta, pracownicy ZUS i pracodawca

Dlatego rząd proponuje, aby ZUS o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych mógł zawiadamiać ubezpieczonego przez:1)         operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.);2)         pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub inne upoważnione osoby;3)         pracodawcę.

Także telefonicznie lub mailem

Przy czym zawiadomienia wysyłane przez operatora pocztowego przekazywane będą jak dotąd w formie pisemnej na adres pobytu ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy, wskazany w zaświadczeniu lekarskim.Natomiast zawiadomienia, które mają trafiać do ubezpieczonego przez pracowników ZUS czy pracodawcę przekazywane będą im telefonicznie lub mailem. Oczywiście, jeżeli numer telefonu ubezpieczonego lub jego adres elektroniczny są znane podmiotowi dokonującemu doręczenia. Skuteczność takiego zawiadomienia będzie zależała jednak, jak wynika z projektu ustawy, od rejestrowania rozmowy, za zgodą ubezpieczonego, lub otrzymania przez doręczającego potwierdzenia odebrania zawiadomienia telefonicznie bądź mailowo.

 Pracownik musi podać adres pobytu

Zgodnie z projektem ustawy pracownik będzie zobowiązany podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu w okresie czasowej niezdolności do pracy. A także informować pracodawcę (płatnika składek) oraz ZUS o zmianie adresu, pod którym przebywa w trakcie niezdolności do pracy, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

„Zapomnienie” może drogo kosztować

W razie niedopełnienia tych obowiązków informacyjnych, ZUS uzna, że zawiadomienie o terminie badania wysłane na adres pobytu ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy, wskazany w zaświadczeniu lekarskim, zostało doręczone skutecznie. A pracownik, który we wskazanym w zawiadomieniu terminie nie stawi się na badania poniesie z tego tytułu konsekwencje. Określa, je obowiązujący już teraz art. 59 ust.6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wskazując, że razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w wyznaczonym przez ZUS terminie, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie.Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk sejmowy nr 2862) po pierwszym czytaniu 3 października został skierowany Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Zmiany w art. 16, dotyczącym nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.
Udostępnij artykuł: