Związek Banków Polskich otwiera Przedstawicielstwo w Brukseli

Bankowość

1 lipca 2015 roku działalność rozpoczęło Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli. Przedstawicielstwo ZBP będzie zajmowało się prezentowaniem stanowisk polskiego sektora bankowego na forum UE w istotnych dla sektora kwestiach, w szczególności zabierając głos w procesach legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej w imieniu polskich banków i prezentując polski sektor bankowy i jego dobre praktyki.

Dodatkowo, Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli będzie monitorowało politykę oraz działania instytucji i organów Unii Europejskiej. Aktywność Przedstawicielstwa ZBP skupiona będzie na tym, aby regulacje Unii Europejskiej – zwłaszcza Rozporządzenia i Dyrektywy – odzwierciedlały w odpowiedni sposób interes Polski, polskiej gospodarki oraz polskiego sektora bankowego. Powstanie Przedstawicielstwa ZBP spotkało się z aprobatą ze strony Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, które poparło działania zmierzające do zwiększenia efektywności działań ZBP na forum europejskim.

Warto zwrócić uwagę, że Związek Banków Polskich jest pierwszą organizacją rynku finansowego w Polsce, a także we wszystkich nowych państwach członkowskich, które wstąpiły do UE od 2004 roku, która powołała stałe przedstawicielstwo w Brukseli.

ZBP prowadzi aktywną politykę w obszarze reprezentowania interesów polskiego sektora bankowego zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim.

Większość legislacji dotyczącej polskiego sektora bankowego powstaje obecnie na szczeblu Unii Europejskiej, a reprezentacja interesów polskich banków za pośrednictwem europejskich stowarzyszeń sektorów bankowych – choć niezwykle istotna i potrzebna – nie pozwala na pełną reprezentację interesów polskich banków na forum UE. Od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony znaczącemu zwiększeniu w procesie legislacyjnym w UE uległa pozycja Parlamentu Europejskiego. Bezpośrednie kontakty z europosłami, ich asystentami oraz innymi aktorami procesu legislacyjnego – takimi jak Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE – stają się efektywnym kanałem komunikacji i prezentowania stanowisk sektora bankowego w Polsce.

Coraz więcej narodowych związków bankowych decyduje się także na utworzenie własnego biura w Brukseli: m.in. Holandia, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Dania bądź Luksemburg. Należy wskazać, że w sytuacji gdy coraz więcej narodowych organizacji sektora bankowego otwiera swoje stałe przedstawicielstwa w Brukseli, zdecydowanie pogarsza się pozycja konkurencyjna tych organizacji, które nie są tam bezpośrednio obecne.

Zgromadzony przez Związek Banków Polskich kapitał doświadczeń jest wystarczający do zwiększenia swojej aktywności na poziomie UE. Wzrost znaczenia naszego kraju na arenie europejskiej, także oczekiwania administracji rządowej i deklaracje posłów do Parlamentu Europejskiego oraz występujące odmienne interesy polskich banków od tych z państw zachodnich były podstawą decyzji o stworzeniu stałej reprezentacji polskiego środowiska bankowego w Brukseli.

Jednocześnie Związek Banków Polskich wyraża nadzieję, że Przedstawicielstwo w Brukseli będzie stanowiło początek stałej obecności przedstawicieli polskiego sektora finansowego na poziomie Unii Europejskiej, a doświadczenia związane z powstaniem Przedstawicielstwa będą stanowiły dobry fundament do współpracy wszystkich istotnych aktorów sektora finansowego w Polsce. Związek Banków Polskich pozostaje otwarty na wszystkie propozycje współpracy w tym zakresie od innych organizacji i instytucji rynku finansowego.

galazka.piotr.01.225x294Dyrektorem Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli został pan Piotr Gałązka. Pan Piotr Gałązka pracuje dla Związku Banków Polskich od 2009 roku, a od czerwca 2013 roku był Przedstawicielem ZBP przy Europejskiej Federacji Bankowej. Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Gałązka pełni od kwietnia 2010 roku funkcję Sekretarza Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich w Warszawie. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej.

Dane kontaktowe: Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, Avenue des Arts 56, 1000 Bruksela, Belgia, tel.: +32 2 508 37 60, piotr.galazka@zbp.pl

Źródło: Związek Banków Polskich

 

Udostępnij artykuł: