Związek Banków Polskich reprezentując banki służy klientom

BANK 2016/12

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca instytucje finansowe w Polsce. Członkostwo w nim jest dobrowolne, zrzeszać mogą się banki funkcjonujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa.

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca instytucje finansowe w Polsce. Członkostwo w nim jest dobrowolne, zrzeszać mogą się banki funkcjonujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa.

Obecnie do Związku Banków Polskich należy łącznie 101 banków: komercyjnych, oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych i zrzeszających. Suma aktywów członków izby obejmuje niemal cały sektor bankowy w Polsce.

ZBP powstał w styczniu 1991 r. na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 r. Jego misją jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”.

Od chwili powołania, główny cel Związku Banków Polskich pozostaje niezmienny. Jest nim dbanie o budowę potencjału polskiego sektora bankowego, służącego rozwojowi polskiej gospodarki, klientom indywidualnym, firmom i jednostkom samorządu terytorialnego. Jako przedstawiciel polskiego sektora bankowego, ZBP aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz kształtowania dobrych i racjonalnych rozwiązań regulacyjnych dla sektora bankowego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Długofalowe cele, które nadają kierunek bieżącej działalności ZBP to przede wszystkim stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, przejrzystość rozwiązań prawnych w jego otoczeniu, odpowiedzialne regulacje podatkowe, bezpieczeństwo depozytów, sprawność funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych, jak również wysoka jakość i bezpieczeństwo infrastruktury bankowej i nowoczesnych instrumentów płatniczych oraz wspieranie edukacji ekonomicznej i procesu absorpcji środków unijnych.

Główne obszary działalności Związku Banków Polskich to przede wszystkim:

 • Reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków ZBP w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków.
 • Uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego.
 • Organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami.
 • Współtworzenie i promowanie zasad dobrej praktyki bankowej i etyki zawodowej.
 • Prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla bankó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: