Związek Polskiego Leasingu ogłasza wyniki po III kwartale 2014r.

Finanse i gospodarka / Raporty

Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu przez pierwsze trzy kwartały 2014 roku sfinansowały ruchomości i nieruchomości za łączną kwotę ponad 31 mld zł. Dzięki temu wypracowały 27,4 % wzrost, liczony rok do roku. Kluczowy pozostaje segment pojazdów stanowiący 63 % w ogólnej strukturze finansowania ruchomości. ZPL po raz drugi prezentuje wyniki indeksu koniunktury branży leasingowej.

Związek Polskiego Leasingu poinformował, że branża leasingowa od stycznia do końca września br. sfinansowała łącznie transakcje o wartości 31 mld zł. W tym samym okresie 2013 r., firmy leasingowe zaraportowały transakcje o wartości 24,3 mld zł, co oznacza, że w trzech pierwszych kwartałach 2014, wypracowano wzrost na poziomie 27,4 %. W sektorze ruchomości wartość umów (30,4 mld zł) była większa o 30,8 %, w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Rynek nieruchomości pozostaje w strefie spadków (-45,7 proc.) przy łącznej wartości nowych umów 594 mln zł.

Kolejny kwartał upływający pod znakiem rosnącej sprzedaży firm leasingowych w obszarze ruchomości pokazał, że polski rynek inwestycji w dalszym ciągu potrzebuje zewnętrznego finansowania. Badania pokazują, że leasing uznawany jest przez polskich przedsiębiorców za instrument finansowy, bezpieczniejszy od kredytu – twierdzi tak 72 %1  przedsiębiorców, którzy korzystają z leasingu” – powiedział Wojciech Rybak – Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Dane na koniec III kwartału potwierdzają znaczenie kluczowych dla branży leasingowej i jej kontrahentów obszarów. Na koniec września br. w strukturze finansowania ruchomości, pojazdy stanowiły 63 %. Wartość transakcji w odniesieniu do tego segmentu wyniosła 19  mld zł i była wyższa o 38,6 % od wartości zaraportowanej na koniec września 2013 roku (13,8 mld zł).

Drugi pod względem znaczenia i wartości obszar – maszyn i urządzeń stanowił 32,9 %, przy wartości nowych umów na poziomie 10 mld zł i 21 % wzroście liczonym rok do roku.

W odniesieniu do wyników wyłącznie III. kwartału 2014r., polska branża leasingowa zaraportowała następujące dane:

  • Firmy leasingowe sfinansowały ruchomości i nieruchomości za kwotę 9,9 mld zł (wartość nieruchomości; 151 mln zł), dzięki czemu łączny wzrost wyniósł 19 % r/r.
  • Kluczowym pozostaje rynek samochodów, gdzie wartość umów wyniosła 5,8 mld zł (niemal 23 % wzrost), ze szczególnym uwzględnieniem samochodów ciężarowych (wartość nowych umów; 1,17 mld, 21,7 % wzrost liczony rok do roku) oraz pojazdów lekkich (wartość nowych umów 2,3 mld zł, 21 % wzrost w III. kwartale).
  • W stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, znacząco wzrosła kategoria leasingu autobusów (wartość umów; 320 mln, niemal 195 % wzrost).
  • Firmy leasingowe wypracowały 16,7 % wzrost (r/r) w segmencie maszyn i urządzeń, gdzie wartość nowych umów dla III. kwartału wyniosła 3,5 mld zł.

Europejskie tło

Co istotne analizując dane Leaseurope, na koniec 2013 roku udział leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce wzrósł do 14,2 %2, co pozwoliło wyprzedzić m.in. Bułgarie, Rumunię, Czechy i Austrię oraz zbliżyć się do środkowoeuropejskiego poziomu zaangażowania leasingu w finansowaniu inwestycji (15 %).

W 2013  udział samych ruchomości finansowanych przez leasing wyniósł w Polsce powyżej 30 %3 (podobnym wynikiem mogły pochwalić się tylko: Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Łotwa i Estonia)” – dodał Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

Wyniki badania koniunktury w branży leasingowej Związek Polskiego Leasingu po raz drugi opublikował wyniki badania indeksu koniunktury w branży leasingowej. Badanie jest realizowane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL.
141025.wyniki.badania.01.888

Przedsiębiorstwa leasingowe oceniają mijający kwartał w zakresie aktywności rynkowej pozytywnie, choć nieco gorzej od prognozy opublikowanej w lipcu. Oczekiwania wobec 4Q są bardzo optymistyczne w zakresie wzrostu zarówno liczby wniosków, jak i wartości zawieranych umów. Tradycyjnie ostatni kwartał jest najlepszy w całym roku dla branży, wskazania pokazują, że i w 2014 trend zostanie zachowany. Również prognozy w zakresie zwiększania zatrudnienia są dostosowane do oczekiwań wzrostowych. Jakość portfeli firm leasingowych w ocenie mijającego kwartału jest lepsza od estymowanej, oczekiwana jest dalsza poprawa, choć w wolniejszym tempie. Reasumując, branża leasingowa, pomimo osłabionego optymizmu w gospodarce, oczekuje dobrego kwartału, co nawet przy niepełnej realizacji prognoz pozwoli na osiągnięcie rekordowego wyniku w całym 2014 roku. Tego już dzisiaj możemy być pewni” – powiedział Wojciech Rybak.

Komentarz do wyników rynku leasingu Marcina Nieplowicza – Dyrektora ds. Statystyki i Monitorowania Rynku, Związku Polskiego Leasingu.

Wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe inwestycji po wzroście o 31,8% r/r w I półroczu 2014 roku, w III kwartale zwiększyła się o 19,0% w ujęciu rocznym. To bardzo dobry wynik, świadczący o dobrej kondycji sektora przedsiębiorstw w Polsce. Potwierdza on, że pracodawcy traktują obecne spowolnienie gospodarcze jako przejściowe i w związku z tym nie rezygnują z zaplanowanych inwestycji. Te same wnioski płyną z danych o rynku pracy, gdzie sytuacja systematycznie poprawia się od ponad roku. Zarówno tempo spadku bezrobocia w naszej gospodarce, jak i wzrostu zatrudnienia w firmach wyprzedzają normalne sezonowe zmiany.

Obserwując strukturę rynku leasingu ruchomości widać przede wszystkim wyraźne wzrosty finansowania pojazdów lekkich. To dlatego, że nowe przepisy w odliczaniu podatku VAT od zakupu aut osobowych przez przedsiębiorców są korzystne dla leasingu pojazdów z segmentu premium. W rezultacie sprzedaż marek premium w ciągu pierwszych trzech kwartałów wzrosła w Polsce o ponad 28 proc., przy 15-proc. dynamice dla wszystkich rejestracji nowych aut. Po drugie, od początku roku obserwujemy stabilną kontrybucję segmentu maszyn do wzrostu całej branży leasingowej. To pochodna wysokiego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych w Polsce (80,9% na koniec III kwartału wg danych NBP) oraz wyraźnego odbicia, które obserwujemy w branży budowlanej. Warto również zwrócić uwagę na rosnący udział pożyczki w strukturze finansowania aktywów przez firmy leasingowe. W III kwartale br. już co szósta inwestycja była finansowana w ten sposób.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

(1) Badanie Konfederacji Lewiatan „Sektor MŚP w Polsce” zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej, metodą wywiadu bezpośredniego, w okresie 6 maja – 18 lipca 2014 r., na ogólnopolskiej kwotowej próbie 1111 aktywnych przedsiębiorstw prywatnych, zatrudniających 2 lub więcej pracowników.
(2) Dane Leaseurope
(3) Leasing in Europe & Beyond: State of Play & Outlook; Leaseurope, Barcelona, Październik 2014

Udostępnij artykuł: