Związki i pracodawcy kontra Prokurator Generalny. Zniesienie limitu składek na ZUS sprzeczne z konstytucją?

Gospodarka

Zdaniem NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Lewiatan, uznanie przez Prokuratora Generalnego ustawy dotyczącej zniesienia limitu składek na ZUS za zgodną z Konstytucją RP, oznacza przyzwolenie na naruszenie podstaw dialogu społecznego w Polsce, bez żadnych sankcji.

Pieniądze
Fot. Pixabay.com

Zdaniem NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Lewiatan, uznanie przez Prokuratora Generalnego ustawy dotyczącej zniesienia limitu składek na ZUS za zgodną z Konstytucją RP, oznacza przyzwolenie na naruszenie podstaw dialogu społecznego w Polsce, bez żadnych sankcji.

NSZZ #Solidarność i @LewiatanTweets kontra #Ziobro. Zniesienie limitu składek na #ZUS sprzeczne z konstytucją?

Szefowie „Solidarności” i Lewiatana apelując w ubiegłym roku do prezydenta o zawetowanie tej ustawy podkreślali, że sposób i tempo jej procedowania naruszyły podstawowe zasady i standardy dialogu społecznego, który ma swoje umocowanie w art. 20 Konstytucji RP.  Prezydent odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego podzielając w wielu punktach argumentację związkowców i pracodawców.Tymczasem - jak zaznaczono w oświadczeniu „Solidarności” i Lewiatana - Prokurator Generalny w swojej opinii uznał, iż nie można zgodzić się z zarzutem Prezydenta RP, że w toku procesu ustawodawczego naruszono przepisy ustaw: o związkach zawodowych, organizacjach pracodawców lub  Radzie Dialogu Społecznego.Zdaniem Zbigniewa Ziobry sposób konsultacji dawał możliwość wystosowania przez stronę społeczną opinii w ustawowym terminie 21 dni, skoro projekt ten został skierowany do Sejmu w dniu 31 października 2017 r. Po wniesieniu do Sejmu prace nad tym projektem trwały niespełna miesiąc i zakończyły się głosowaniem w trakcie trzeciego czytania, które miało miejsce w 24 listopada 2017 r." (s. 12 stanowiska). Według Prokuratora Generalnego proces opiniowania projektu przez partnerów społecznych, może być kontynuowany w trakcie prac parlamentarnych.

Ważna rola procesu konsultacji

"Nie podzielamy stanowiska, że obowiązek umożliwienia związkom zawodowym, pracodawcom i Radzie Dialogu Społecznego przedstawienia opinii o projekcie ustawy nie jest elementem konstytucyjnego trybu ustawodawczego" – napisali w stanowisku NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan.Organizacje przypominają, że w swoim orzecznictwie TK wskazywał na wagę i rolę procesu konsultacji. "Odnosimy wrażenie, że w stanowisku Prokuratora Generalnego orzecznictwo to jest przedstawiane w sposób wybiórczy" - napisano w oświadczeniu związków.

 

Prokurator generalny się myli

"Na błędną oceną Prokuratora Generalnego wskazuje również regulamin Sejmu RP. Zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP uzasadnienie do projektu powinno przedstawiać wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy" - czytamy dalej.NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan podzielają tym zakresie konkluzję zawartą w stanowisku Prokuratora Generalnego o naruszeniu Regulaminu Sejmu RP oraz Regulaminu Prac Rady Ministrów. "Prokurator słusznie podkreśla, że w sposób niebudzący wątpliwości Regulamin Prac Rady Ministrów przesądza, że cały proces opiniowania rządowego projektu ustawy przez uprawnione podmioty winien zostać rozpoczęty i zakończony na etapie rządowych prac legislacyjnych przed wniesieniem projektu do Sejmu" - podano w oświadczeniu, gdzie dodano też, iż "sposób procedowania tej ustawy narusza wzorzec właściwego działania organów administracji rządowej".

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Udostępnij artykuł: