Zysk grupy PKO BP wyższy o 30,6 proc. niż przed rokiem

Bankowość

Grupa Kapitałowa PKO BP osiągnęła w I półroczu 2010 r. zysk netto 1 502 mln zł, o 30,6 proc. wyższy od uzyskanego przed rokiem - poinformował bank w raporcie półrocznym.

Dzięki zwiększeniu wyników odsetkowego i prowizyjnego odpowiednio o 33 proc. r/r i 30 proc. r/r grupa osiągnęła wynik na działalności biznesowej w wysokości 4,9 mld zł (wzrost o 12 proc. r/r).

Wskaźnik C/I osiągnął 41,9 proc., i był o 6 p.p. lepszy niż przed rokiem. W pierwszym półroczu 2010 nastąpiło obniżenie ogólnych kosztów administracyjnych (spadek o 1,9 proc. r/r) głównie z powodu redukcji wydatków rzeczowych i pozostałych o 12,2 proc. r/r, przy wzroście skali działania Grupy.

Na koniec czerwca 2010 roku aktywa Grupy PKO Banku Polskiego wynosiły 165,7 mld zł (wzrost o 16,5 proc. r/r).

Po I półroczu 2010 r. wskaźniki netto ROE i ROA wyniosły odpowiednio 14,3 proc. i 1,7 proc. Na wynik ROE wpłynęło zatrzymanie w kapitałach własnych niepodzielonego zysku za 2009 r. na skutek decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o warunkowej wypłacie dywidendy.

Suma aktywów PKO Banku Polskiego 30 czerwca 2010 r. wyniosła 162 807 mln zł i była o 6 proc. wyższa w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2009 roku.

W I półroczu 2010 roku nastąpił wzrost portfela kredytów o 17,5 mld zł r/r. Portfel kredytów hipotecznych sięgnął 53,7 mld zł na koniec czerwca (wzrost o 21,1 proc. r/r). Wartość nowoudzielonych kredytów na cele mieszkaniowe wyniosła 5,9 mld zł w I półroczu.

Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec pierwszego półrocza 2010 r. wyniósł 96,4 procent. Współczynnik wypłacalności grupy wynosi 12,98 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów sięgnęły 842 mln zł w I półroczu wobec 585 mln zł rok wcześniej.

Udostępnij artykuł: