Zysk netto SKOK-ów spadł rdr do 3,39 mln zł w I poł. 2020 r.

Z rynku

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec II kwartału 2020 r. wykazały zysk w wysokości 3,39 mln zł wobec 18,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Logo SKOK
Logo SKOK

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec II kwartału 2020 r. wykazały zysk w wysokości 3,39 mln zł wobec 18,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Przychody z działalności podstawowej spadły w II kwartale 2020 r. o prawie 58,4 mln zł, tj. o 14,08% w porównaniu do końca II kwartału 2019 r. #SKOK #KNF @uknf

"Przychody z działalności podstawowej spadły w II kwartale 2020 r. o prawie 58,4 mln zł, tj. o 14,08% w porównaniu do końca II kwartału 2019 roku. Udział przychodów z działalności podstawowej w przychodach działalności spadł kwartał do kwartału o 1,73 p.p. do 88,30 % na koniec II kwartału 2020 r" - czytamy w raporcie KNF

Kasy prowadzące działalność na koniec II kwartału 2020 r. wykazały w sprawozdawczości zysk w wysokości 3,39 mln zł, natomiast na koniec II kwartału 2019 r. kasy wykazały zysk w wysokości 18,37 mln zł, podano także. 

Czytaj także: SKOK Poznaniak ma zgodę KNF na przejęcie SKOK Beskidy >>>

"Na podstawie analizy porównawczej dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że na koniec II kwartału 2020 r. w porównaniu do początku 2020 r. w sektorze SKOK nastąpił spadek wartości:

- depozytów o 188,79 mln zł, tj. o 2,17%,
- aktywów o 241,81 mln zł, tj. o 2,61%,
- portfela kredytów przeterminowanych o 62,39 mln zł, tj. o 4,51%,
- funduszy własnych o 2,09 mln zł, tj. o 0,39%,

przy jednoczesnym wzroście:
- portfela kredytowego netto o 82,93 mln zł, tj. o 1,37%,
- portfela kredytowego brutto o 85,51 mln zł, tj. 1,27%,
- salda odpisów aktualizujących o 2,58 mln zł, tj. o 0,38%" - czytamy dalej. 

Suma bilansowa SKOK-ów wyniosła 9 189 mln zł na koniec czerwca 2020 r. wobec 9 254 mln zł rok wcześniej. 

Fundusze SKOK-ów wynosiły 541,04 mln zł

Fundusze SKOK-ów wynosiły 541,04 mln zł i w porównaniu do początku 2020 r. ich wartość spadła o 2,09 mln zł. 

"Uwzględniając dodatkowo wyniki inspekcji przeprowadzonych w kasach przez UKNF oraz wnioski z prowadzonego nadzoru analitycznego, wartość funduszy niektórych kas powinna być jednak dodatkowo obniżona. Wedle szacunków nadzoru, korekty powinny być dokonane w wysokości co najmniej 2,02 mln zł" - czytamy także. 

Wartość kredytów przeterminowanych

KNF podała także, że wartość kredytów przeterminowanych na koniec II kwartału 2020 r. wynosiła 1 321 mln zł (tj. 19,44% portfela kredytowego brutto), z czego 584 mln zł (ok. 8,59%) stanowiły kredyty, których okres przeterminowania wynosił powyżej 12 miesięcy. W okresie od początku 2020 r. do końca II kwartału 2020 roku kasy dokonały sprzedaży portfeli wierzytelności kredytowych o wartości 170 mln zł, z czego 164 mln zł stanowiły kredyty przeterminowane powyżej 12 miesięcy.

Według stanu na koniec II kwartału 2020 r., głównym źródłem finansowania działalności kas były depozyty członków (przede wszystkim oszczędności osób fizycznych) w wysokości 8 523 mln zł. Łącznie depozyty członków kas stanowiły 92,75% wartości aktywów. Wartość depozytów na koniec II kwartału 2020 r. uległa zmniejszeniu o 189 mln zł w stosunku do początku 2020 r., podano także. 

Współczynnik wypłacalności sektora SKOK

"Współczynnik wypłacalności sektora SKOK na koniec II kwartału 2020 r. prezentowany był na poziomie 6,26%, a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 6,23% (powyżej ustawowego progu 5%). W II kwartale 2020 r. nie występowały okresowe naruszenia normy obowiązkowej rezerwy płynnej" - czytamy również. 

Na koniec II kwartału 2020 r. działalność prowadziło 25 kas, w porównaniu do II kwartału 2019 r. ich liczba zmniejszyła się o 1 kasę, w związku z przejęciem kasy przez inną kasę. W II kwartale 2020 r. w porównaniu do początku 2020 r. odnotowano spadek zatrudnienia w kasach o 304 etaty oraz spadek liczby placówek o 21.

Na koniec II kwartału 2020 r. 14 kas i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 4 kasy realizowały programy zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: